SORAFENIB

RAF1
RET
PDGFRB
KIT
BRAF
FLT1
FLT4
KDR
FLT3